HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

0

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

 Trong những truyện cổ tích, người Việt Nam thường kính cẩn nhắc nhở đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát mà coi Ngài là một vị…

0

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

 Trong những truyện cổ tích, người Việt Nam thường kính cẩn nhắc nhở đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát mà coi Ngài là một vị …